Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

USŁUGI DLA FIRM

Prowadzenie działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach obarczone jest wielkim ryzykiem. Znacząca część ryzyka spoczywa w otoczeniu zagadnień prawnych. Aby zaś móc skupić się na sednie realizowanego biznesu, niezbędnym jest stale zabezpieczać interesy firmy. Specjalnie dla Państwa Kancelaria oferuje kompleksowy pakiet usług, w skład której wchodzi:

Bieżąca obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze

 • Opieka dla podmiotów gospodarczych, przygotowanie dokumentów i prowadzenie działań na etapie ich tworzenia, przekształcania, likwidacji oraz upadłości
 • kompleksowe przygotowywanie zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy
 • tworzenie umów w zakresie działania przedsiębiorstwa
 • tworzenie wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego oraz zgłoszeń wierzytelności, a także występowanie w toku postępowania upadłościowego

Prawo autorskie i własności przemysłowej

 • reprezentacja w zakresie ochrony wszelkiego typu utworów
 • tworzenie umów licencyjnych oraz umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, rejestracji krajowych i wspólnotowych znaków towarowych przez przedsiębiorcę
 • reprezentacja interesów podmiotów przy naruszeniu przysługujących im majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych

Prawo procesowe

 • przygotowywanie pism procesowych
 • zastępstwo procesowe
 • zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń
 • sądy polubowne i arbitrażowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo w zakresie stosunków pracy
 • doradztwo w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakładach pracy
 • układy zbiorowe
 • reprezentowanie w sporach z pracownikami i związkami zawodowymi
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Fuzje i przejęcia

 • przygotowanie struktury i dokumentacji transakcji fuzji i przejęć
 • tworzenie analiz prawnych, reprezentacja inwestorów
 • planowanie i wdrażanie strategii dla nabywców i podmiotów mających ulec przejęciu

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • wsparcie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Inwestycje budowlane

 • reprezentacja inwestora od chwili przygotowywania inwestycji do jej ukończenia, ustalenie stanu prawnego nieruchomości, ustaleniu sposobów zabezpieczeń
 • udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot ustalenie praw do gruntu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu oraz pozwolenia na budowę
 • tworzenie umów w zakresie działania przedsiębiorstwa developerskiego
 • tworzenie umów zawieranych przez Wykonawców.

Prawo zamówień publicznych

 • wskazanie możliwych trybów udzielenia zamówienia ze względu na przedmiot zamówienia
 • wsparcie przy ocenie ofert oraz rozpatrywaniu odwołań wnieszonych przez biorących udział w postępowaniu
 • przygotowanie projektów umów na realizację zamówień publicznych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu odwoławczym
 • przygotowanie i weryfikacja zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023