Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Miło nam poinformować, że kancelaria oferuje specialistyczną pomoc wszystkim osobą, które zaciągneły kredyt we frankach szwajcarskich.Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub spłaciłeś go w całości, to możemy pomóc Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy sprecyzujemy roszczenie o odfrankowienie Twojej umowy kredytowej  szacujemy wartość nadpłaconych rat. Zapewnimy Ci reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym. Zapraszamy na bezpłatną analizę umów dla osoób zdecydowanych na odzyskanie nadpłaconych na rzecz Banku środków.
Po ustaniu wspólności majątkowej stron np. poprzez orzeczenie rozwodu powstaje kolejny bardzo ważny dla byłych małżonków problem, a mianowicie podział majątku wspólnego stron. Niebagatelną kwestią w tym zakresie jest ustalenie wartości składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego stron, którym  zawyczaj się wspólne mieszkanie lub dom, zakupiony  z środków pochodzących z kredytu hipotecznego.  Dotyczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego ustrwaliło  pogląd, że przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględniać obciążenie zmieniające ich rzeczywistą wartość, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, a zwłaszcza obciążenie hipoteką (por.  postanowienia  SN z 26 listopada 2009 r., III CZP 103/09,  z 26 września 2013 r., II CSK 650/12, czy uchwałę z 25 czerwca 2008 r., III CZP 58/08).
 Modyfikacja reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym. Zasadnicza zmiana polega na przyjęciu założenia, iż wykonawca robót budowlanych może wykonywać swoje świadczenie przy pomocy innych osób – podwykonawców i nie musi w tym względzie uzyskiwać, tak jak przed nowelizacją zgody inwestora. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w następujących sytuacjach: a)      kiedy inwestor wraz z wykonawcą określą w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przy pomocy oznaczonego podwykonawcy. Określić można wykonanie konkretnych robót a nawet zadań. Czas zawarcia takiej umowy nie został narzucony co oznacza, że umowa w tym przedmiocie może zostać zawarta wraz z umową o roboty budowlane lub w trakcie jej wykonywania. Przedmiotowa umowa między inwestorem a wykonawcą jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wykonywanie konkretnych robót przez oznaczonego podwykonawcę i skutkuje solidarną odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy; b)      w przypadku zgłoszenia inwestorowi szczegółowego przedmiotu robót budowlanych  przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. W tym przypadku przyjmuje się domniemanie zgody inwestora, które może zostać przełamane dopiero z chwilą złożenia podwykonawcy i wykonawcy w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót.  
strona 4 z 6
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020