Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Przedsiębiorcy z nowymi prawami konsumenta. ‼️‼️‼️</div><div class='czytaj'><a href='blog/prawo-konsument' title='Prawo konsument'>Więcej</a></div><div class='clear'></div></div><div class='blog-box'><div class='tytul'><h2><a href='blog/odszkodowanie-prawo-budowlane-adwokat-opole' title='Odszkodowanie Prawo Budowlane Adwokat Opole'>Odszkodowanie Prawo Budowlane Adwokat Opole</a></h2></div><div class='wstep'> 
Szanowni Państwo  
 
W zakresie prowadzonej działalności współpracujemy z firmami budowlanymi, które występują w roli zarówno głównych wykonawców robót budowlanych, jak i dalszych podwykonawców.
 
W ostatnim czasie kancelaria reprezentując interesy klienta, wytoczyła powództwo przeciwko głównemu wykonawcy. Klient wystąpił na drogę postępowania sądowego z roszczeniem opartym o art. 649(4) § 3 k.c., dochodząc wynagrodzenia za roboty niewykonane, z powodu przeszkód leżących po stronie głównego wykonawcy. W pewnym uproszczeniu klient kancelarii, a zarazem podwykonawca podpisał z głównym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych. Jeszcze przed rozpoczęciem przystąpienia do wykonywania prac, generalny wykonawca pomimo gotowości podwykonawcy, odstąpił od zawartej umowy z przyczyn lezących po stronie inwestora oraz głównego wykonawcy. Należy tym samym zaznaczyć, iż zważywszy na sankcyjny z jednej i gwarancyjny z drugiej strony charakter art. 649(4) § 3 k.c., roszczenie wynikające z niego dla wykonawcy robót budowlanych jest niezależne od tego czy przeszkoda była przez inwestora zawiniona por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2017 r. I ACa 1/17. Zatem okoliczności, z jakich przyczyn nie doszło do wykonania umowy, jest kwestią neutralną z perspektywy przesłanek powyższego roszczenia.
 
Czego w takim wypadku może domagać się strona gotowa do wykonania umowy? Niewątpliwie przyjmujący zamówienie może dochodzić od swojego kontrahenta wynagrodzenia w wysokości ustalonej i historycznie potwierdzonej marży zysku, jaką dotychczas osiągał w tego rodzaju umowach, a także domagać się pokrycia wydatków z tytułu rzeczywiście poniesionych kosztów na cele realizacji umowy. Powyższe roszczenie nie ma charakteru odszkodowawczego. Ustawodawca posłużył się w tym przepisie pojęciem

Przedsiębiorco ‼️‼️‼️‼️‼️

W obliczy pogarszającej się sytuacji ekonomicznej z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny nie zwlekaj i już teraz odzyskaj swoje pieniądze z niezapłaconych faktur oraz umów. Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną przedsiębiorcom w zakresie windykacji należności od dłużników.

Zespół adwokatów w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, opracował model procesu windykacji wierzytelności zarówno na etapie przedprocesowym jak i również przed sądami powszechnymi oraz Komornikami Sądowymi, który zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw. Jako profesjonalna Kancelaria obsługujemy wierzytelności na podstawie faktur, jak i innych dokumentów księgowych czy też umów pożyczek, weksli etc.

Windykacja należności prowadzona jest w oparciu o pro-klienckie podejście, w którym priorytetem jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

W procesie windykacji nieoceniony jest także czas, dlatego w obecnej sytuacji nie zwlekaj z wystąpieniem do sądu i zabezpieczeniem swoich roszczeń, ponieważ już teraz zmniejszają się Twoje szanse na odzyskanie pieniędzy. Kancelaria w ramach swojej działalność podejmuje najistotniejsze kroki prawne w ciągu 1-2 dni od dnia zlecenia sprawy.

Nawiązując współpracę z Klientami oferujemy korzystne formy wynagrodzenia z odroczonym terminem płatności znacznej części wynagrodzenia do czasu uzyskania przez Klienta swoich wierzytelności, co pozwala Klientom Kancelarii zdecydowanie minimalizować koszty prowadzonych spraw sądowych do niezbędnego minimum.

Zapraszamy

strona 3 z 8
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024