Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Po ustaniu wspólności majątkowej stron np. poprzez orzeczenie rozwodu powstaje kolejny bardzo ważny dla byłych małżonków problem, a mianowicie podział majątku wspólnego stron. Niebagatelną kwestią w tym zakresie jest ustalenie wartości składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego stron, którym  zawyczaj się wspólne mieszkanie lub dom, zakupiony  z środków pochodzących z kredytu hipotecznego.  Dotyczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego ustrwaliło  pogląd, że przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględniać obciążenie zmieniające ich rzeczywistą wartość, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, a zwłaszcza obciążenie hipoteką (por.  postanowienia  SN z 26 listopada 2009 r., III CZP 103/09,  z 26 września 2013 r., II CSK 650/12, czy uchwałę z 25 czerwca 2008 r., III CZP 58/08).
 Modyfikacja reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym. Zasadnicza zmiana polega na przyjęciu założenia, iż wykonawca robót budowlanych może wykonywać swoje świadczenie przy pomocy innych osób – podwykonawców i nie musi w tym względzie uzyskiwać, tak jak przed nowelizacją zgody inwestora. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w następujących sytuacjach: a)      kiedy inwestor wraz z wykonawcą określą w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przy pomocy oznaczonego podwykonawcy. Określić można wykonanie konkretnych robót a nawet zadań. Czas zawarcia takiej umowy nie został narzucony co oznacza, że umowa w tym przedmiocie może zostać zawarta wraz z umową o roboty budowlane lub w trakcie jej wykonywania. Przedmiotowa umowa między inwestorem a wykonawcą jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wykonywanie konkretnych robót przez oznaczonego podwykonawcę i skutkuje solidarną odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy; b)      w przypadku zgłoszenia inwestorowi szczegółowego przedmiotu robót budowlanych  przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. W tym przypadku przyjmuje się domniemanie zgody inwestora, które może zostać przełamane dopiero z chwilą złożenia podwykonawcy i wykonawcy w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót.  

W  tym rozdziale uruchamiamy dla Państwa Bloga, na którym będziemy publikować artykuły prawne,  związne z prowadzonymi przez kancelarię sprawami.

Mamy nadzieję, że  tematyka poruszana w ramach nn. bloga stworzy naszym czytelnikom oraz klientom zbiór praktycznych i pomocnych informacji w sprawach sądowych. Wierzymy również, że przedstawiona tematatyka wskaże Państwu kierunki w działaniach zarówno na etapie przedprocesowym jak i również już na etapie postępowania sądowego. 

Każdy członek zespołu  kancelarii specjalizuje się  swojej ulubionej dziedzinie prawnej i w związku z tym nasze artykuły będą dotyczyły szerokiego spektrum dziedzin prawa, w tym najczęściej spraw karnych, cywilnych oraz gospodarczych. 

 

pozdrawiam 

Zespół kancelarii adwokackiej Łukasza Piekarczyka 

strona 2 z 3
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019