Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Roszczenia związane z przekształceniem przeznaczenia gruntu

Szanowni Państwo,

Prowadzona przez Nasz zespół kancelaria reprezentuje interesy klienta, który wystąpił z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko jednej z gmin z województwa opolskiego. Klient wystąpił na drogę postępowania sądowego z roszczeniem opartym na art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z treścią art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 371 ust. 1, żądać od gminy:

1)odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2)wykupienia nieruchomości lub jej części.

Z okoliczności prowadzonej sprawy wynika, że klient planował wykorzystać nieruchomość do celów budowlanych. Na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego grunt utracił przymiot działki budowlanej.

Prowadzona przez Nas kancelaria opracowała strategię skierowania sprawy o zapłatę przeciwko gminie. Zgodnie z opinią kancelarii wprowadzone przez gminę zmiany, w rozumieniu art. 36 powyżej powołanej ustawy, uniemożliwiły właścicielowi korzystanie z gruntu w sposób wynikających z dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość odszkodowania oszacowana została na podstawie operatu szacunkowego przygotowanego przez rzeczoznawcę. W tym wypadku szkoda stanowi równowartość różnicy pomiędzy pierwotną wartością rynkową gruntu (działka była pierwotnie przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną), a wartością obecną.

Zatem zwracamy Państwu uwagę na fakt, że zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie zawsze prowadzą do podwyższenia wartości rynkowej nieruchomości. Zwykle na zmianach korzysta właściciel nieruchomości, jak i gmina, która na zasadzie art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest uprawniona do tzw. renty planistycznej. Zdarzają się także sytuacje tożsame do sprawy Naszego klienta, który w wyniku zmian utracił prawo do wykorzystania gruntu na cele budowlane i przez to poniósł szkodę.

Musicie Państwo pamiętać, że roszczenia można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy, albo jego zmiana stały się obowiązujące. Zazwyczaj plan miejscowy staje się obowiązujący w terminie 14 dni od jego opublikowania w dzienniku urzędowym województwa.

Zatem prowadzona przez Nas kancelaria gotowa jest udzielić Państwu pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko gminie. Jeżeli wartość Państwa nieruchomości, na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uległa obniżeniu, to przy Naszym udziale i wsparciu możecie Państwo odzyskać należne Wam pieniądze.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020