Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Roboty Budowlane Koronawirus

Jeżeli wykonujesz roboty budowlane na podstawie umowy zawartej w ramach realizacji zamówienia publicznego, to jesteś uprawniony do:

- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- zmiany zakresu świadczenia wynikającego z przedmiotu umowy i wystąpienia do zamawiającego z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia.

Wykonawco wymienione powyżej uprawnienia przysługują, w wypadku, gdy obecny stan zagrożenia epidemiologicznego – COVID19 – ma wpływ na realizację robót budowlanych.
Jeżeli prowadzona przez Ciebie inwestycja jest zagrożona, skontaktuj się z Nami. Nasz zespół udzieli Twojej firmie odpowiedniego wsparcia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020