Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Prawo Budowlane

 

Szanowni Państwo,

Jak mogli już Państwo zauważyć, w swojej praktyce współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami reprezentującymi bardzo różnorodne branże. Wielu naszych Klientów reprezentuję branżę budowlaną, z uwagi na co doskonale wiemy, jak sprostać wyzwaniom stojącym przed firmami z tego sektora. Co istotne, części problemów można zaradzić podejmując działania już na etapie procesu budowlanego , niekiedy jednak konieczną okazuje się fachowa pomoc i zabieganie o interesy naszych Klientów na salach sądowych.

Jedna z najciekawszych spraw, które mieliśmy ostatnio okazję prowadzić i która zakończyła się wygraną naszego Klienta, to sprawa roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Zespół Kancelarii doradzał Klientowi zarówno w fazie przedprocesowej, jak i prowadził sprawę na etapie postępowania sądowego. Nasz Klient, jako podwykonawca realizował część zamówienia publicznego, a w trakcie procesu budowlanego stwierdzone zostały błędy projektowe. Nierzetelny generalny wykonawca wspólnie z inwestorem (gminą z województwa opolskiego) podjęli decyzję o zatrzymaniu części wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane. Zarówno generalny wykonawca, jak i inwestor nie poczuwali się do odpowiedzialności za zapłatę za wykonane prace, na skutek złożonego przez nich oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane. W wyniku działań Kancelarii, doszło do przeprowadzenia czynności odbiorowych, z uwagi na co wykonawca był uprawniony do wystawienia faktury VAT i domagania się zapłaty należnego wynagrodzenia. Pozew o zapłatę został skierowany przeciwko inwestorowi z tytułu jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W trakcie procesu swój udział zgłosił, jako interwenient uboczny, generalny wykonawca który podnosił szereg zarzutów kwestionujących roszczenie.

Główny zarzut kwestionujący roszczenie związany był z argumentacją przedstawioną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.07.2015r. wydanym w sprawie o sygn. akt: III CZP 45/15. Na kanwie tej sprawy, Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że w wyniku odstąpienia od umowy ustaje solidarna odpowiedzialność inwestora. Jak bowiem wynika z uzasadnienia ww. wyroku, odstąpienie od umowy ma skutek wsteczny, przez co uznajemy, że umowa de facto nie istnieje i w tej sytuacji brak jest odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Powyższa konstrukcja prawna wymagała udowodnienia, iż strona pozwana złożyła skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, co jednak nie miało miejsca w sprawie prowadzanej przez Kancelarię. Na skutek argumentacji przedstawionej przez adw. Łukasza Piekarczyka, Sąd Okręgowy w Opolu rozpoznający sprawę doszedł do wniosku, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do złożenia skutecznego oświadczenia od odstąpieniu z mocą wsteczną. Zgodnie ze stanowiskiem pełnomocnika Sąd przyznał, że oświadczenie pozostaje nieskuteczne i nie uwalnia inwestora od odpowiedzialności.

W procesie podnoszone były także zarzuty dotyczące nienależytego wykonania umowy. Inwestor twierdził, że nie mógł odebrać robót budowlanych z uwagi na szereg istniejących wad robót budowlanych. Jednakże i w tym wypadku, w ślad za argumentacją pełnomocnika Sąd uznał, że fakt podniesienia zarzutu istnienia wad robót budowlanych, bez jednoczesnego korzystania z roszczeń przysługujących z rękojmi, względnie roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, nie może być podstawą do uchylania się od zapłaty za wynagrodzenie należne podwykonawcy.

Kolejnym zagadnieniem, które rozstrzygnięte zostało na korzyść naszego Klienta, było żądanie obniżenia wynagrodzenia z uwagi na wprowadzoną przez podwykonawcę zmianę technologii wykonania robót budowlanych. Inwestor twierdził, że na skutek zmian projektowych zaistniałych na etapie realizacji robót budowlanych wykonawca poczynił oszczędności, co w świetle zapisów umownych o wynagrodzeniu ryczałtowym, nakazuje obniżenie tego wynagrodzenia. W sprawie istotne było jednak to, że przedmiot umowy został zrealizowany w całości, niezależnie od koniecznej zmiany technologii wykonania prac. Jak przyjął Sąd „istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty należnej przyjmującemu zamówienie jako ekwiwalentu za wykonanie dzieła bez względu na rozmiar świadczonych prac i wartość poniesionych kosztów”.

Podsumowując dzięki fachowej pomocy naszej Kancelarii, Klient uzyskał całość należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i nie poniósł niesłusznych, negatywnych konsekwencji wynikających z nierzetelnego działania ze strony generalnego wykonawcy i inwestora.

Jeżeli również mają Państwo podobny problem, zachęcamy do współpracy w celu jego rozwiązania. Mamy nadzieję, że nasza rozległa wiedza i doświadczenie będą mogły posłużyć także do rozwoju Państwa biznesu.

Zespół kancelarii

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020