Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Prawo Budowlane

Szanowni Państwo,

 

Prowadzona przez Nasz zespół kancelaria reprezentuje interesy Klientów w sprawach budowlanych. Świadczona przez Nas pomoc prawna realizowana jest na każdym etapie procesu budowlanego, jak i po jego formalnym zakończeniu. Posiadamy stosowne doświadczenie zawodowe i praktyczne w branży budowlanej. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej współpracujemy z firmami budowlanymi, jak i inwestorami prywatnymi. W swojej pracy korzystamy także z pomocy biegłych sądowych, którzy dokonują oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz oceniają jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych.

W obecnej chwili możemy się pochwalić jednym z licznych wyroków, które zapadały w sprawach Naszych klientów. Otóż przez okres 5 lat reprezentowaliśmy interesy Naszego klienta w sprawie prowadzonej przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu. Organ w ramach prowadzonego postępowania kilkukrotnie w wydawanych decyzjach zobowiązywał inwestora do rozbiórki obiektu budowlanego. Sprawa była o tyle nietypowa, że Nasz klient przed rozpoczęciem prac budowlanych dysponował opinią Urzędu Miasta Opola, Wydziału Urbanistyki i Architektury, z której wynikało, że realizowana przez niego inwestycja nie podlega przepisom prawa budowlanego, a zatem nie jest on zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo tego Klient zdecydował się dokonać zgłoszenia robót budowlanych. Z kolei organ nie wniósł sprzeciwu. Należy zaznaczyć, że przed uzyskaniem opinii Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu dokonał oględzin działki, na której miała być realizowana inwestycja. Sporządzony z oględzin protokół nie wykazywał jakichkolwiek zastrzeżeń. Po zakończeniu realizacji inwestycji i kilku latach funkcjonowania obiektu, w wyniku kolejnej kontroli, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu zmienił stanowisko i ocenę prawną w kwestii kwalifikacji prawnej obiektu posadowionego na działce inwestora. W wyniku błędu urzędnika państwowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego próbował bezprawnie zobowiązać inwestora do rozbiórki obiektu budowlanego.

W tej sprawie ostateczne stanowisko zabrał Naczelny Sąd Administracyjny, który to na skutek wniesionej przez Naszą kancelarią skargi kasacyjnej uchylił wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, jak i decyzję wydaną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. Zatem dzięki Naszej pracy i zaangażowaniu klient został zwolniony z obowiązku wykonywania rozbiórki obiektu budowlanego, a przez to także z obowiązku ponoszenia ogromnych kosztów towarzyszących takiej rozbiórce. Należy także zaznaczyć, że Nasza kancelaria uchroniła także Klienta od obowiązku uiszczania opłaty legalizacyjnej, która w tym wypadku oscylowałaby w granicach 100.000,00 zł.

Poniżej prezentuj link do opublikowanego wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBA03BC622

Zapraszamy Państwa do współpracy z Naszą kancelarią.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019